ملحفه چاپ راکتیو طرح J 730

کیفیت چاپ بی نظیر- ثبات شستشوی عالی- رنگ نامحدود- صددرصدپنبه

ملحفه چاپ راکتیو: این نوع چاپ با استفاده از ذستگاه چاپ دیجیتال بصورت پیوسته با جوهر راکتیو چاپ می شود.