ملحفه چاپ راکتیو طرح K730

کیفیت چاپ بی نظیر-ثبات شستشوی عالی-رنگ نامحدود-صددرصدپنبه

ملحفه چاپ راکتیو: این نوع چاپ با استفاده از دستگاه چاپ دیجیتال بصورت پیوسته با جوهر راکتیو چاپ می شود.